Tuesday, July 26, 2011

KE ARAH MELAHIRKAN KEPIMPINAN UMMATIK DALAM KONTEKS GERAKAN KOPERASI

Tema Hari Koperasi Negara ke -10 iaitu “Transformasi Koperasi Menjana Ekonomi Rakyat” amatlah bertepatan dengan semangat koperasi itu sendiri iaitu untuk memperkasa ekonomi rakyat. Citra koperasi selama ini sebagai gerakan ekonomi rakyat kecil yang berniaga secara kecil di persekitaran luar Bandar yang serba miskin perlu dirobah. Kekuatan massa yang dimiliki oleh Gerakan Koperasi dengan terdapat 7,215 koperasi berdaftar dengan keanggotaan seramai 6.78 juta orang dan aset bernilai RM65.0 billion perlu digembleng dan ditransformasi agar ianya mampu menjadi kuasa ekonomi kerakyatan yang setanding dengan sektor korporat yang ada.

Namun demikian, pendekatan transformasi Gerakan Koperasi tidak semestinya sama dengan pendekatan sektor korporat. Gerakan Koperasi sesuai dengan semangatnya untuk membangun ekonomi kerakyatan harus bersifat “human and social centric” iaitu pendekatan yang berpaksi kepada manusia atau insan demi membangun masyarakat. Justeru itu hasrat dan matlamat Seminar ini iaitu ‘Ke Arah Pembangunan Masyarakat Mandiri’ amatlah relevan sekali.

Penekanan kepada peranan sektor usahawan sosial dalam konteks pembangunan dan transformasi Gerakan Koperasi keseluruhannya adalah suatu langkah yang kehadapan.

Di sini ingin saya utarakan konsep Kepimpinan Ummatik sebagai pemacu penting dalam proses transformasi gerakan koperasi. Kepimpinan Ummatik di sini bermaksud kepimpinan yang memperjuangkan kepentingan umat, membebaskan umat dari lingkaran kemiskinan, menjadikan umat bermaruah dan mempunyai harga diri dengan kehidupan yang bebas, merdeka dan mandiri. Kepimpinan Ummatik adalah kepimpinan yang bermanfaat buat umat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w.

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« المؤمن يألف ويؤلف ، ولا خير فيمن لا يألف ، ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس »

yang bermaksud, “Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR.Thabrani dan Daruquthni)

Konsep Ummatik bersumberkan konsep Khayra Ummah sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

yang bermaksud, “Kamu adalah umat terbaik yang di lahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (Ali Imran 3:110). Dalam konteks Gerakan Koperasi, al-Ma’ruf bermaksud membebaskan manusia dari jurang kemiskinan dengan melahirkan sistem dan program ekonomi yang berkeadilan dan mampan. Al-Mungkar pula adalah gejala kemiskinan tegar yang berleluasa yang mengakibatkan berlakunya kekufuran, rasuah, jenayah, penyelewengan, pemerdagangan manusia dan lain-lain.

Teras kepada Kepimpinan Ummatik adalah kekuatan spiritual atau kekuatan kerohanian atau kekuatan iman. Gejala penyelewengan yang sering berlaku di sektor korporat maupun koperasi adalah lantaran lemahnya aspek spiritual ini. Badiuzzaman Said Nursi (1877 – 1960), seorang tokoh pendakwah terkenal Turki menerangkan hakikat Iman di dalam bukunya Risalah-i-Nur kepada 4 konsep penting iaitu : 1. Konsep al-Faqr (hakikat insan yang tidak memiliki apa pun) 2. Konsep al-‘Ajzu (hakikat insan yang lemah dan tidak berdaya) 3. Konsep al- Syafaaqah (hakikat belas ihsan kerana hidayah) 4. Konsep al-Tafakkur (hakikat semua kejadian tidak sia-sia, dan tidak secara kebetulan)

Kesan dari memahami dan menghayati 4 konsep hakikat iman ini, seorang pemimpin Koperasi yang bercirikan Ummatik ini menyedari bahawa harta kekayaan hanyalah pinjaman Allah ta’ala untuk digunakan kepada mengguatkan al-Ma’ruf dan mencegah al-Mungkar. Hakikat harta sebenarnya milik Allah ta’ala. Justeru, ianya harus digunakan untuk perkara-perkara kebaikan sahaja. Sebarang bentuk pembaziran termasuk dalam hal-hal yang mungkar yang harus dihindarkan. Dia juga menyedari bahawa segala perancangan yang diusahakannya, samaada berjaya atau gagal bergantung dengan kehendak Allah ta’ala jua. Seorang pemimpin yang bercirikan Ummatik dituntut untuk berusaha sedaya yang mungkin bagi memastikan kejayaan perancangan dan usahanya, dan kemudian bertawakal kepada Allah semoga usahanya berjaya. Dia juga melaksanakan tugas-tugasnya dengan sikap positif dan perasaan kasih sayang agar sentiasa diberi hidayah di atas jalan yang benar. Dia akan memimpin ahli-ahli Koperasinya dengan semangat kasih sayang sesama insan yang mendorong semangat kerjasama antara pemimpin dan ahli. Akhirnya, dia yakin bahawa setiap perkara yang berlaku, samaada dia suka atau dia benci, hakikatnya berlaku bukan dengan sia-sia dan kebetulan. Kesemuanya dalam pengetahuan Allah ta’ala jua. Dia akan sentiasa bersikap positif dan proaktif di dalam apa jua keadaan. Dia akan bersyukur sekiranya projeknya berjaya, dan akan bersabar sekiranya banyak halangan yang terpaksa dirempuh.

Seorang pemimpin yang bercirikan Ummatik selain dari memahami dan menghayati 4 konsep hakikat Iman tadi, harus juga seorang yang kehidupannya berpaksikan solat atau solat centric. Ini bermaksud seorang pemimpin Ummatik adalah seorang yang ta’at melaksanakan solat yang yang diwajibkan kerana kejayaan hidup yang sebenar adalah kejayaan dunia dan akhirat. Laungan azan Hayya ‘alas Solah, Hayya ‘alal Falah adalah peringatan dari Allah ta’ala akan hakikat kejayaan hidup yang sebenar.

Justeru itu, kejayaan agenda ANGKASA di dalam penubuhan institusi kewangan yang dikenali sebagai Koperasi Pembiayaan Syariah ANGKASA yang berlandaskan Syariah Islam, penubuhan Koperasi Masjid di 6600 Masjid di seluruh Negara, Infaq Lil Waqf, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Presiden ANGKASA, Prof. Dato’ Dr.Haji Mohd Ali Baharum di dalam Persidangan Tahunan ANGKASA ke – 27 yang lalu, amat bergantung dengan kualiti kepemimpinan ANGKASA dan komitmen kepada penghayatan kepimpinan Ummatik ini. Asas kepada ketiga-tiga agenda besar ini adalah berkaitan dengan pengurusan dana yang berlandaskan Syariah. Amat pelik dan janggal rasanya sekiranya pengurus dana ini tidak mempunyai spiritual commitment yang merupakan asas kepada Kepimpinan Ummatik ini. Darjah keyakinan para Pentadbir Masjid untuk mengamanahkan dana Masjid kepada ANGKASA, begitu bergantung kepada kualiti spiritual para pengurus dana tersebut.

Secara umumnya, Gerakan Koperasi bergerak di atas 7 prinsip iaitu 1. Keanggotaan sukarela dan Terbuka 2. Kawalan Demokratik oleh anggota 3. Penglibatan ekonomi oleh anggota 4. Autonomi dan Kebebasan 5. Pendidikan,Latihan dan Maklumat 6. Kerjasama antara Koperasi 7. Mengambil berat Terhadap Masyarakat. Kertas ini akan menumpukan kepada prinsip Mengambil Berat Terhadap Masyarakat. Antara misi nasional didalam Dasar Koperasi Negara 2011-2020 ialah untuk menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. Persoalan kemiskinan selalu dikaitkan dengan masalah ketidakseimbangan sosioekonomi masyarakat. Definisi kemiskinan yang selalu di pakai ialah kemiskinan harta benda atau miskin dari segi ekonomi kerana berpendapatan rendah. Namun amat jarang dibicarakan definisi kemiskinan yang lebih luas skopnya yang juga menjadi faktor penyumbang kepada kemiskinan tegar saperti kemiskinan ilmu dan budaya.

Di sini ingin ditumpukan kepada usaha yang boleh dibuat oleh Gerakan Koperasi di dalam memperkasa masyarakat dengan menangani isu kemiskinan ilmu dan kemiskinan budaya. Persoalan sosioekonomi mempunyai dua dimensi iaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Lazimnya penumpuan banyak diberikan kepada dimensi ekonomi dengan melahirkan seberapa ramai usahawan yang boleh dalam usaha untuk memperkasa ekonomi umat. Namun demikian sudah tiba masanya untuk dimensi sosial diberikan tumpuan oleh Gerakan Koperasi.

Di sinilah rasanya peranan yang boleh dimainkan oleh Usahawan Sosial bergandingan dengan Gerakan Koperasi di dalam menangani ketidakseimbangan sosioekonomi dalam masyarakat. Mengikut Prof. Dr. Samsuddin A Rahim definisi Usahawan Sosial adalah seperti berikut,” Usahawan Sosial adalah individu yang mempunyai penyelesaian inovatif atau innovative solution kepada masalah sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya. Usahawan Sosial mempunyai misi sosial. Kekayaan atau keuntungan bukan misi usahawan sosial. Disebaliknya usahawan sosial akan lebih mementingkan pencapaian dan impak sosialnya.”

Umpamanya banyak Badan Bukan Kerajaan atau Non Governmental Organisation (NGO) yang terlibat di dalam memperjuangkan sistem pendidikan Islam bersepadu dalam rangka untuk melahirkan generasi Muslim yang berilmu dan berbudaya Islam yang mana secara langsung dapat membasmi kemiskinan ilmu dan budaya tadi. NGO seumpama ini termasuk didalam kategori Usahawan Sosial yang mana matlamatnya adalah untuk menangani kemiskinan ilmu dan memupuk budaya Islam. Memang matlamatnya bukanlah keuntungan semata-mata, tetapi apabila sekolahnya berjaya melahirkan ramai pelajar yang lulus cemerlang dalam peperiksaan, keuntungan itu datang dengan sendirinya untuk kemandirian sekolah tersebut.

Begitu juga ada NGO yang terlibat didalam Gerakan Kitar Semula dan Pertanian Organik dalam rangka menjayakan Teknologi Hijau – Green Technology yang telah mendapat perhatian wajar dari pihak Kerajaan. Para petani digalakkan untuk meneroka bidang ini, dan NGO berperanan sebagai agen perubahan ke arah menjayakan Teknologi Hijau ini. Mereka yang terlibat ini adalah contoh Usahawan Sosial yang dimaksudkan.

Gerakan Koperasi boleh saja terlibat langsung di dalam misi nasional menanggani isu ketidakseimbangan sosioekonomi masyarakat dengan melaksanakan sendiri program-program sosial. Atau Gerakan Koperasi boleh juga bekerjasama dengan NGO yang terlibat didalam program Keusahawanan Sosial di dalam pakatan strategik yang memberi manfaat kepada semua pihak.

Kesimpulannya, dalam konteks menjayakan Program Pembangunan Masyarakat Mandiri, Gerakan Koperasi harus berani untuk melakukan paradigm shift atau anjakan paradigma di dalam agenda gerakannya. Perkara yang utama yang harus dilakukan ialah meningkatkan kualiti kepemimpinan Gerakan Koperasi itu sendiri. Agenda besar ANGKASA dengan penubuhan institusi kewangan berlandaskan syariah, menubuhkan Koperasi Masjid di seluruh negara umpamanya memerlukan pemimpin yang bercirikan Ummatik di setiap peringkat. Komitmen rohaninya mesti mantap. Peranan sebagai agen perubah agar berjaya mewujudkan masyarakat mandiri perlukan kerjasama yang erat antara Gerakan Koperasi dengan NGO yang terlibat didalam keusahawanan sosial. Zaman Koperasi boleh membuat segalanya sudah berlalu. Zaman sekarang ialah zaman ’networking’ iaitu membina sebanyak mungkin jaringan dan jalinan kerjasama dengan institusi yang sealiran dan NGO yang sama matlamat. Sekiranya langkah-langkah ini dapat dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi di semua lapisan Gerakan Koperasi, rasanya matlamat misi nasional untuk menanggani ketidakseimbangan sosioekonomi tadi akan tercapai, insyaALlah.

Dibentangkan di Seminar ”Ke Arah Pembangunan Masyarakat Mandiri”

Anjuran Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad

18 Julai 2011, Kuala Lumpur International Hotel

[+/-] Baca selanjutnya...

Friday, July 8, 2011

SIYASAH O SIYASAH (Komentar bersahaja mengenai politik)

BERSIH 2.0 – AKIBAT PEMIMPIN POLITIK TAK MAHU BERUNDING !!!

Inilah akibatnya apabila pemimpin yang diamanahkan rakyat untuk memimpin tidak mahu berunding secara ‘gentleman’. Apa yang ditakutkan, saya pun tak faham.

Apa salahnya jika PM Najib ajak Anwar sebagai Ketua Pembangkang berunding demi kepentingan Negara yang kita sayangi bersama ini? Mengapa perlu mengambil pendekatan yang amat mengaibkan itu untuk menjatuhkan Anwar?

Saya rasa Anwar tidak akan menolak untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk Negara ini. Seandainya beliau menolak atas alasan apa sekalipun, setelah diajak untuk berunding, saya pasti kredibiliti beliau sebagai seorang ‘statesman’ akan tercalar.

Bagi PM Najib pula, tiada apa yang rugi kalau ajak Anwar untuk berunding. Maksud saya berunding bukanlah dengan satu rundingan semua masalah boleh selesai. Ianya adalah proses yang berterusan sebagai satu mekanisma ‘problem solving’. Malah PM Najib akan lebih kelihatan berjiwa besar sebagaimana arwah ayahnya Tun Razak dulu. Bukankah bapak borek, anak rintik?

Memang BERSIH 2.0 ini dianjurkan oleh NGO. Tetapi semua orang tahu Pakatan Rakyat adalah tulang belakangnya. Dan, orang Melayu yang paling ramai nanti yang akan terlibat.

Isunya sekarang masyarakat Melayu sudah terbahagi kepada dua pihak yang saling bertentangan, antara Parti Pemerintah dan Parti Pembangkang.

Mengapa ianya terjadi begitu rupa? Apakah pernah kita mencari masalah ini ke akar umbinya?

Inilah maksud saya, pemimpin mesti berani berunding secara terus hatta dengan musuh politik sekali pun. Janganlah menggunakan kuasa pemerintahan yang ada untuk mengalahkan musuh politik. Ianya bakal mengundang masalah yang lebih parah. Tindak balas pasti akan berlaku. Nantinya Negara bakal terjerumus ke lembah ‘point of no return’ iaitu kehancuran, anarki dan perang sesama sendiri.

Saya berpendirian hakikat penganjuran BERSIH 2.0 adalah manifestasi kegagalan pemimpin Negara untuk menggunakan saluran perundingan sebagai mekanisma penyelesai masalah.

Perundingan harus dibuat secara terbuka iaitu dimaklumi oleh rakyat, bukan secara sulit. Biar rakyat tahu dan melihat sendiri yang pemimpin politik Negara sedang berunding. Biar rakyat yang menjadi hakim akan keikhlasan pemimpin politik Negara ini. Zaman wayang kulit sudah berlalu. Ini zaman langit terbuka.

[+/-] Baca selanjutnya...

Friday, January 7, 2011

ARTIKEL FAN YEW TENG MENGENAI HAMKA

Berikut adalah artikel Fan Yew Teng yang dibentangkan di Seminar HAMKA, di Danau Maninjau pada 23 Julai 2001


Hamka: Guru, Nasionalis, Humanis dan Penulis

Oleh: Fan Yew Teng

Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) merupakan seorang penulis yang produktif mengenai pelbagai cabang kehidupan dan juga seorang aktivis yang sangat komited dalam hal-hal keagamaan, sosial, politikal dan kesusasteraan menjadikan sangat mustahil dan tidak adil untuk memperkecilkannya.

Hamka sudah lama dikenali dan diakui sebagai seorang pendakwah Islam yang dinamik dan hebat, juga penulis dalam Malay Archipelago. Selain daripada fakta-fakta tersebut, saya tidak layak untuk memberi sebarang komen mengenai lain-lain aspek kehidupan Hamka dan juga hasil kerjanya, kecuali mengatakan bahawa bukti-bukti terhadap sumbangannya yang hebat dalam bidang ini memang wujud di sekeliling kita dan semakin berkembang dari hari ke sehari.

Memandangkan konteks pengetahuan saya yang begitu cetek mengenai Hamka, saya akan cuba untuk menyelidiki secara ringkas tugas Hamka sebagai guru, nasionalis, humanis dan penulis.

Perkara pertama yang muncul di fikiran kita apabila memperkatakan tentang kerjaya Hamka ialah Hamka memulakan karier penulisannya dalam usia yang sangat muda iaitu pada tahun 1925, apabila usianya hanya 17 tahun. Bermula daripada itu, Hamka boleh dikatakan terus menghasilkan karya sehingga meninggal dunia pada 24 Julai 1981. Ini merupakan suatu pencapaian hebat bagi seseorang, samada di peringkat serantau mahupun antarabangsa.

Bagi anak kelahiran Sungai Batang, Maninjau, Minangkabau yang bijak ini, senjata utama baginya ialah mata penanya, buat selama lebih daripada setengah abad. Selama lebih setengah abad, Hamka telah melancarkan perang membasmi kemiskinan, kekejaman, penindasan dan penjajahan, terutamanya di atas keganasan orang-orang Belanda terhadap Sumatra dan Indonesia.

Dalam bukunya 'Di Dalam Lembah Kehidupan', himpunan cerita-cerita pendek yang dipetik daripada majalah-majalah yang diterbitkan di Medan antara tahun 1938 hingga 1942, dan yang dikeluarkan oleh Pustaka Antara, Kuala Lumpur pada 1961 (dengan banyak cetakan semula pada tahun-tahun berikutnya), Hamka bukan sahaja telah menunjukkan gaya penulisannya, tetapi dalam masa yang sama melahirkan rasa belas kasihan dan simpatinya terhadap orang-orang miskin, mereka yang tertindas dan sebatang kara serta mereka yang disisihkan.

Bagaimana Orang Miskin Menderita

Dalam cerita pendek bertajuk "Pasar Malam" yang hanya sepanjang tidak lebih dari lima muka surat, Hamka telah berjaya menyampaikan dengan baik mengenai tahap kesukaran hidup buruh-buruh miskin yang sakit bersama isteri dan anak-anak yang masih kecil. Rumah mereka sebenarnya merupakan teratak buruk, seperti kata Hamka: Sebenarnya tempat itu bukan rumah, hanya sebuah pondok buruk yang disewanya serupiah sebulan; kecil dan sempit.

Keadaan lelaki yang sakit dan keluarganya adalah sangat mustahil di mana seluruh keluarga bergantung sepenuhnya terhadap si lelaki. Lelaki yang sakit itu dikatakan sebagai berkata: "Sudah 2 hari aku tak keluar keluar rumah kerana sakit; 3 hari dahulu daripada itu sudah terasa juga demamku, tetapi ku keraskan juga hati pergi bekerja, kerana takut anak-anak tidak ada makan."

Ini mengingatkan kita kepada kata-kata orang tua-tua iaitu ramai orang di dunia ini mempunyai masa untuk mati tetapi tidak ada masa untuk jatuh sakit. Hamka mengingatkan kita bahawa ramai orang-orang miskin sebenarnya menjalani kehidupan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang yang sentiasa dalam kelaparan dan ketidak tentuan.

Apabila doktor akhirnya muncul untuk merawat si lelaki, lelaki tersebut sudahpun meninggal dunia akibat kelaparan. Hamka menyelitkan kontra dalam tragedi ini dengan suatu sindiran tajam iaitu "Dan berapa hari yang lalu ia (si doktor) sudah melihat seorang kaya mati kerana terlalu banyak makan!"

Sekali lagi Hamka menunjukkan rasa simpatinya terhadap si miskin di dalam "Penjual Es Lilin". Dia mendakwa bahawa keadaan hina kemiskinan sering mengakibatkan perpecahan keluarga, kegagalan perkahwinan dan menyekat peluang anak-anak untuk bersekolah. Di sebalik kekurangan harta benda sikuli miskin, mereka yang kaya juga boleh menderita suatu jenis kemiskinan sekiranya tiada keharmonian dalam hidup dan rumahtangganya. Keadaan terdesak mereka yang miskin adalah sangat asli dan sungguh mendesak, sebagaimana Hamka mengakhiri ceritanya.

"Es lilin……! Es lilin…….! Belilah es lilin!

Itulah suffian, yang dicita-citakan oleh ayahnya dahulu akan masuk sekolah sampai kepada tingkat yang tinggi. Ayahnya telah beberapa bulan masuk rumah sakit di Gelugor, ibunya hilang entah ke mana. Suffian tinggal sebatang kara, menumpang di pondok buruk dengan babu tua yang mengasuh dia sejak kecil….

Kesusilaan dan Kejujuran

Dalam satu lagi cerita pendek bertajuk "Anak Yang Hilang", Hamka membayangkan kisah yang berkisar tema kesengsaraan akibat kehilangan cinta dan persoalan tentang kesusilaan dan kejujuran secara peribadi. Pasangan Yamin dan Anisah yang sedang bercinta terpaksa berpisah kerana tuntutan situasi. Entah bagaimana, dengan permainan takdir, Anisah telah diambil sebagai isteri muda oleh ayah Yamin yang menduda tanpa mengetahui mengenai perhubungannya dengan anak lelakinya. Penderitaan pasangan malang ini bertambah pedih dan menyakitkan apabila mereka terpaksa tinggal di bawah satu bumbung sebagai ibu dan anak tiri.

Mereka masih lagi mempunyai perasaan terhadap satu sama lain, tetapi Yamin meneguhkan dirinya daripada sebarang godaan. Dia tidak sekali-kali akan mengkhianati ayahnya dan juga tidak sanggup untuk melakukan dosa terhadap Allah dan agama Islam. Yamin berkorban dengan pergi meninggalkan mereka semua. Di sini Hamka seakan-akan mengingatkan kita bahawa di dalam dunia yang serba kelam kabut ini, masih lagi ada ruang untuk kesusilaan, kejujuran, kesilapan dan kebenaran.

Nasionalis yang Berbangga

Seperti intelektual Indonesia yang lain sewaktu zamannya, Hamka merupakan seorang yang penuh bersemangat dan juga seorang nasionalis yang tidak mudah untuk meminta maaf, sangat mencintai kaumnya serta budayanya iaitu Minangkabau dan jirannya, Acheh, bahagian lain Sumatra, Java dan gugusan kepulauan Indonesia. Hamka juga mempunyai kebencian yang khusus terhadap penjajah Belanda.

Sebagai seorang yang mempunyai kebencian yang kuat terhadap ketidakadilan, Hamka juga tidak dapat bersabar dengan cara pemerintahan kaum pribumi semasa zaman penjajahan. Amati kata-kata Hamka mengenai perkara ini dalam "Outbreak of War", Bahagian III riwayat hidupnya, Kenang-Kenangan Hidup (Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1961):

Raja-raja hidup dengan mewah, dengan kereta bagus, dengan rumah indah, memakai alat radio, hidup secara Belanda, padahal rakyat Acheh sendiri karam dalam kebodohan, kekurangan pendidikan dan kemiskinan. Nama Acheh yang gilang gemilang dalam sejarah, sudah rosak sama sekali.

Sekiranya bukti diperlukan, kata-kata ini sahaja sudah cukup untuk membuktikan keberaniannya terhadap keyakinannya. Hamka merupakan seorang yang berani menyuarakan pendapatnya.

Sewaktu Perang Dunia Kedua, oleh kerana keinginannya yang kuat untuk melihat kemerdekaan Indonesia yang dikenali dengan nama Belanda Timur, Hamka telah bersedia untuk bekerjasama dengan orang-orang Jepun bagi mencapai tujuan itu. Walau bagaimanapun, Hamka tidak menyangka bahawa Jepun yang merupakan pembebas yang mementingkan kesejahteraan orang lain, tunduk kepada negara Asia yang baru dan bebas; dia tahu bahawa mereka mempunyai agenda politik geografi yang mementingkan diri sendiri. Seperti katanya pada waktu itu, "Selagi diperintah bangsa asing, nasib kita belumlah akan berubah. Jika tuan-tuan kesal kepada pemerintah Belanda, maka pemerintahan Jepun tidaklah akan lebih baik daripada pemerintah Belanda. Kalau dia tidak dapat dihambat lagi, apa boleh buat, biarlah dia masuk. Tetapi tangan kita sendiri, bangsa yang ditindas, janganlah turut pula mengorbankan tanah air kita 'dan membuka pintu'."

Hamka mengingatkan kaum sebangsanya agar tidak mudah terpedaya dengan janji-janji manis pihak Jepun, walaupun cara mereka mungkin berbeza dengan para penjajah Belanda yang bongkak. Hamka berkata:

Tetapi cara Jepun lain pula, dia masuk ke rumah kita sambil senyum simpul, Membongkok-bongkok, memberi hormat, mengatakan kita sama sama orang Asia. Lalu dengan lunak lembutnya, dan senyumnya, itu semua korek-api, rokok, Tempat rokok dan tempat abunya itu diambilnya, dan katanya: " ini semua buat saya ya? Kita orang Asia bersaudara!" Mulutnya senantiasa manis, dia senantiasa membongkok-bongkok. Kita tertawan oleh manis budinya. Sesudah dia pergi baru kita tahu, bahawa kita kena lebih besar daripada dikenakan Belanda.

Hamka menyatakan kemudiannya bahawa cara orang-orang Jepun adalah pembuka mata, mengesahkan amaran awalnya. "Hampir setiap hari melihat perlakuan kejam kepada rakyat; orang ditempeleng, sekeras-keras tempeleng. Orang dipijak-pijak di sepatu sejak dari kepalanya, mukanya, dadanya, perutnya…..kakinya, terus tumitnya. Orang diberi minum air sabun satu tin. Tidak peduli siapa orangnya. Pejabat Kempeitai di gedung H.V.A. dan sebuah lagi di gereja; di gereja!."

Sekitar awal tahun 1944, dalam satu mesyuarat di Jakarta bersama Sukarno, Hamka telah bertanya bagaimana reaksi gerakan kemerdekaan sekiranya Jepun tewas dalam peperangan. Hamka tidak begitu yakin terhadap keyakinan optimis Sukarno bahawa Jepun akan membantu mereka mendapatkan kemerdekaan.

Hamka berhujah bahawa," Tidak ada bayang-bayang sedikit juga bahawa Jepun akan memerdekakan kita. Dia hanya meminta tenaga kita banyak-banyak, meminta Romusha, meminta Heiho, meminta Gyu Gun, tapi dia tidak memberi."

Apabila Hamka berkata, "Lihatlah, kehormatan bangsa kita sudah dipermain-mainkan oleh serdadu Jepun. Perempuan-perempuan yang telah dirosakkan kehormatannya, gadis-gadis banyak jadi korban!", Sukarno hanya mampu mejawab "Pemimpin mesti berjiwa besar."

Suara Hamka merupakan suara seseorang yang arif terhadap masalah rakyat dan kesukaran mereka. Menurutnya, "Pada permulaan revolusi, sebahagian negeri-negeri di Minangkabau ditimpa kelaparan dan kemiskinan. Padi dan berasnya sudah dirampas oleh Jepun sebelum dia kalah."

Guru Yang Abadi

Hamka tidak sekali-kali akan merasa malu sekiranya dikatakan berdakwah di dalam tulisannya, kerana dakwah dan tulisannya mempunyai tujuan yang jelas dan tepat: bagaimana kita, manusia harus mengawal diri untuk hidup harmoni bersama sesama manusia, bersama alam sekitar dan juga bersama Allah.

Hakikatnya, Hamka merupakan seorang guru yang abadi dan akan terus wujud, terutamanya melalui hasil penulisannya yang produktif. Mungkin intipati dari pengajarannya dapat dilihat dengan jelas dalam mesej terakhirnya kepada kaum sebangsanya dalam Indonesia yang baru merdeka, sepertimana yang terkandung di dalam riwayat hidupnya. Nasihat Hamka:

Salah satu dari dua akan berjumpa dalam hidupmu ini. Pertama, engkau menjadi orang yang sempit faham, memandang dunia dari segi buruknya, kecil hati, pemarah dan menghukumkan segala sesuatu yang belum engkau kenal haram adanya. Kalau itu terjadi, maka agamamu itu tidaklah akan ada faedahnya bagi orang lain. Cahayamu hanya untuk dirimu sendiri.

Yang kedua, engkau perluas dadamu, perlapang hati, engkau pandang alam dari segala seginya. Engkau ukurukan ke dalam hatimu apa yang dirasai orang lain. Engkau ukur segala sesuatu dengan sebab dan musabab, dan engkau tambah ilmumu.

Di waktu seperti itu sajalah akan berfaedah agamamu bagi dirimu dan bagi orang lain. Di waktu semacam itu pulalah engkau bercahaya dan memberi cahaya.

@ Hakcipta Terpelihara : Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

[+/-] Baca selanjutnya...

Wednesday, January 5, 2011

ODE TO FAN YEW TENG

My last meeting with Fan before leaving this world meeting his Creator

We lived in two different worlds

I am a Muslim and you were not

But we shared many things in common


We were together in CENPEACE fighting for social justice

You were very popular in ABIM during those years

We were comfortable in calling you “Ustaz Fan”.


You presented a paper on HAMKA in Danau Maninjau

And impressed everybody when you related his struggle

As being fraught with human rights and social justice.


Your last visit at my Anjung Rahmat office was 30 April 2010

Little did I realize that you’d come all the way from Bangkok

Just to say goodbye, leaving this world to face your Creator.


Kudos to Mr Fan for the ideals we together struggled to uphold

Even as I cherished the friendship and ideas we shared

Only to realize that our two different worlds were proverbially one!


May your soul rest in peace.Ahmad Azam Abdul Rahman

Chairman, Future Global Network


p/s Fan Yew Teng passed away on the 7th of December 2010 after battling cancer at the Bumrungrad International Hospital in Bangkok.[+/-] Baca selanjutnya...